• بیمارستان تختي (كودكان)

  بیمارستان کودکان

  نام: بیمارستان تختي (كودكان)
  تلفن: ۵۵١٢۴٠۴٠ - ۵١٢۴٠
  آدرس: خیابان شوش شرقي
  وب سایت:
  آخرین به روزسانی:1394/11/4

  نقشه محل بیمارستان تختي (كودكان)

  pure black

  توضیحات تکمیلی بیمارستان تختي (كودكان)

  شهردختخرید بلیط کنسرت 7030
  بیمارستان تختي (كودكان)